Algemene verkoopvoorwaarden

Om op goede voet te blijven...

Startpagina  > Algemene verkoopvoorwaarden

Elke aankoop van artikelen op de e-commerce site www.larigaudiere.bio is onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna «AV») die de Koper verklaart te aanvaarden zonder voorbehoud. Ze zijn van kracht sinds 01/12/2018.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door BVBA La Rigaudière, geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder nummer 0690.885.963 en met maatschappelijke zetel te Chaussée de la Libération 45, 7910 Frasnes-lez-Anvaing.

Deze AV vormen het contract tussen La Rigaudière en de koper. La Rigaudière en de Koper worden hierna gezamenlijk aangeduid als “de Partijen“.

De “Koper“ is iedere natuurlijke of rechtspersoon die in eigen naam of voor rekening van derden producten bij La Rigaudière bestelt.

De “Consument“ is elke begunstigde, een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen.

Deze AV zijn van toepassing in het kader van de tussenkomst van La Rigaudière en haar personeel voor alle diensten die door het personeel van La Rigaudière worden verricht, alsmede voor de verkoop van producten en de verlening van alle diensten die met deze verkoop en diensten samenhangen.

Deze AV zijn uitsluitend van toepassing, met uitsluiting van elke speciale overeenkomst.

De Koper verklaart kennis te hebben genomen van de AV\'s zodat hij door het plaatsen van een bestelling uitdrukkelijk en zonder voorbehoud bevestigt dat hij de rechten en plichten die ermee verband houden, aanvaardt.

Deze AV kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. La Rigaudière verbindt zich ertoe de wijziging op haar website te melden. De AV zijn vanaf deze kennisgeving afdwingbaar.

Met betrekking tot de persoonlijke informatie van de begunstigde en de bescherming ervan verwijzen wij u naar het Privacybeleid dat beschikbaar is op de URL Privacy-policy. Charte de vie privée.

De Koper plaatst zijn bestelling op de website www.larigaudiere.bio volgens de procedure die hem is aangegeven. Het automatisch registratiesysteem van www.larigaudiere.bio wordt beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

De online orderbevestiging vormt een elektronische handtekening die tussen La Rigaudière en de Koper dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

De verkoop zal pas worden afgesloten nadat La Rigaudière de bestelling heeft bevestigd.

Deze bevestiging omvat:
- een samenvatting van de bestelling;
- het geografische adres van La Rigaudière waar de koper zijn vorderingen kan indienen.

La Rigaudière behoudt zich het recht voor om een bestelling om, voor om het even welke reden, niet te bevestigen. Het is ook mogelijk dat, vanwege de specifieke aard van de levering van landbouwproducten, sommige bestelde producten niet op tijd worden geleverd, ook al is de bestelling bevestigd. La Rigaudière zal de Koper op het moment van de levering hiervan op de hoogte brengen en zal ofwel een alternatief product, een terugbetaling van het product of een creditnota bij zijn volgende bestelling voorstellen.

In geval van annulering van de bestelling door de Koper na aanvaarding door La Rigaudière, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal een bedrag gelijk aan 10% (tien procent) van de prijs door La Rigaudière worden verkregen en als schadevergoeding aan de Koper worden gefactureerd.

De in het aanbod vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van de daarin beschreven producten, met uitsluiting van elke andere dienst. Alleen de prijs op de website www.larigaudiere.bio is bindend tussen de partijen.

Alle prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief BTW.

Elke verhoging van de BTW of elke nieuwe belasting die tussen het ogenblik van de bestelling en de levering van de goederen wordt opgelegd, zal aan de klant worden aangerekend.

De betaling moet contant, per bankoverschrijving of via ons online betalingssysteem voor de dag van levering gebeuren.

Elke klacht met betrekking tot de betaling moet schriftelijk en per aangetekende brief worden gericht aan het adres van het hoofdkantoor van La Rigaudière, vijf kalenderdagen na ontvangst van de verklaring. Bij gebreke hiervan kan de Koper de verklaring niet meer betwisten.

Elke vertraging in de betaling is onderworpen aan een eerste aanmaning, wat automatisch zal leiden tot een verhoging van 5 EUR (vijf euro) op het hoofdbedrag van de afrekening. De herinnering kan worden verzonden per e-mail, SMS of gewone post.

Indien binnen de vijftien dagen na verzending van de eerste aanmaning de betaling niet is verricht, zal een tweede aanmaning worden verzonden, per e-mail of per gewone post, wat een verhoging van 10 EUR (tien euro) ten opzichte van de oorspronkelijke aanmaning tot gevolg zal hebben.

Indien binnen vijftien dagen na de tweede aanmaning de betaling nog steeds niet is uitgevoerd, zal een derde aanmaning per aangetekende brief worden verstuurd, wat een verhoging van 15 EUR (vijftien euro) ten opzichte van de eerste aanmaning tot gevolg zal hebben.

De nalatigheidsinteresten beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van de derde aanmaning.

Ten slotte, indien de betaling nog niet binnen vijftien dagen na de derde aanmaning heeft plaatsgevonden, zal een deurwaardersexploot aan de in gebreke blijvende koper worden gezonden. Deze deurwaarderskosten worden aan de koper in rekening gebracht. Een vaste vergoeding gelijk aan 10% (tien procent) van de prijs van de hoofdverklaring is verschuldigd vanaf de datum van ontvangst van het exploot.

La Rigaudière heeft het recht haar diensten op te schorten zolang de Koper in gebreke is met de betaling.

De foto's die de online catalogus illustreren zijn niet bindend en kunnen elk moment gewijzigd worden. La Rigaudière kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een niet-conforme foto.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en uitdrukkelijk door La Rigaudière aanvaard, zijn de in de bijzondere voorwaarden genoemde leveringstijden geen fatale termijnen. La Rigaudière kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de vertraging aanzienlijk is en aan haar te wijten is aan haar grove nalatigheid.

De Koper kan geen beroep doen op levertijden om ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of enige andere vordering te eisen, tenzij schriftelijk anders bepaald en uitdrukkelijk door La Rigaudière aanvaard.

Bij overschrijding van de termijn van dertig werkdagen dient de Koper een ingebrekestelling per aangetekende brief te sturen naar La Rigaudière, die dan de helft van de voor de levering van de producten voorziene termijn kan genieten.

8.1. Opzegging door de begunstigde

De Koper die zijn bestelling wenst te annuleren moet La Rigaudière hiervan op de hoogte brengen.

Onverminderd het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 9 en behoudens overmacht, wordt het voorschot dat aan La Rigaudière is betaald, niet terugbetaald. Daarnaast kan La Rigaudière aanspraak maken op een opzeggingsvergoeding van maximaal 30% (dertig procent) van de prijs van de door de Koper bestelde producten en/of diensten.

8.2. Opzegging door La Rigaudière

La Rigaudière behoudt zich het recht voor om het contract eenzijdig te beëindigen, zonder dat zij de schuld van de Koper hoeft te bewijzen, tegen een billijke aanvullende vergoeding, behalve in geval van overmacht.

In geval van insolventie of onbetaalde schulden van de Koper behoudt La Rigaudière zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten totdat de Koper volledig heeft betaald, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Wanneer de Koper een consument is in de zin van Art. I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht en dat hij een overeenkomst op afstand sluit met La Rigaudière, heeft hij het recht La Rigaudière ervan in kennis te stellen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 (veertien) kalenderdagen.

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de producten en de verpakking. De verpakking mag niet worden geopend of beschadigd. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij de producten in de originele staat en verpakking retourneren aan onderstaand adres: La Rigaudière BVBA, Chaussée de la libération 45, 7910 Frasnes-lez-Anvaing.

Deze termijn van 14 (veertien) dagen loopt:
- voor producten, vanaf de dag na de dag van levering aan de consument;
- voor diensten, vanaf de dag na de dag waarop hij de bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.

De consument die afziet van de aankoop moet de klantendienst van La Rigaudière vóór het verstrijken van de termijn van 14 (veertien) dagen schriftelijk op de hoogte brengen via het e-mailadres info@larigaudiere.bio, en tegelijkertijd de geleverde producten in hun originele verpakking en in goede staat terugsturen. De consument draagt alleen de directe kosten voor het retourneren van de producten.

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor de volgende producten:
- “Goederen die waarschijnlijk snel zullen bederven of vervallen”

Vous trouverez ci-joint un modèle de formulaire de rétractation : Bijgevoegd vindt u een model van een herroepingsformulier: 

10.1 Wettelijke garanties

Overeenkomstig artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, heeft de Koper, in zijn hoedanigheid van consument, een wettelijke garantie van twee jaar voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het product en dat zich binnen twee jaar na de levering heeft voorgedaan.

Deze garantie omvat de herstelling of vervanging van defecte producten, zonder kosten voor de consument.

Indien deze herstelling of vervanging echter onmogelijk blijkt, onevenredig is voor La Rigaudière of ernstige overlast voor de consument zou veroorzaken, kan de begunstigde een passende korting of terugbetaling worden aangeboden.

De Koper moet La Rigaudière schriftelijk in kennis stellen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van maximaal twee maanden na de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming vaststelt, bij gebreke waarvan zijn recht vervalt.

De garantieperiode gaat in op de datum van de online bestelling van de producten door de Koper. Deze datum is beschikbaar op het klantenaccount van de Koper op de website www.larigaudiere.bio

10.2. Garanties voor de geleverde diensten

La Rigaudière verbindt zich ertoe haar diensten op een voorzichtige en zorgvuldige wijze uit te voeren.

De Koper heeft de garantie dat de geleverde diensten in overeenstemming zijn met de oorspronkelijk gevraagde diensten. Indien in deze periode een anomalie wordt ontdekt, zal La Rigaudière deze kosteloos en zo spoedig mogelijk corrigeren, op voorwaarde dat de vastgestelde anomalieën naar behoren aan La Rigaudière zijn gemeld.

De conformiteitsgarantie sluit uitdrukkelijk de diensten uit die worden gevraagd naar aanleiding van een ongeoorloofde tussenkomst en/of wijziging, een behandelingsfout of een niet-conform gebruik door de begunstigde, of naar aanleiding van een anomalie veroorzaakt door een tussenkomst van de Koper of een derde.

De contractuele aansprakelijkheid van La Rigaudière is uitsluitend ingegeven door haar bedrog, grove nalatigheid of die van deze werknemers of agenten, alsmede, behalve in geval van overmacht, door het niet nakomen van een verplichting die een hoofddienst van het contract is.

Indien de Koper het bedrog of de de grove nalatigheid van La Rigaudière aantoont, zal de aansprakelijkheid van La Rigaudière zich niet verder uitstrekken dan :
- hetzij de vergoeding van de kosten van materiële schade die door de Koper wordt bewezen en die rechtstreeks het gevolg zijn van de aan La Rigaudière toe te rekenen fout en die in geen geval meer kan bedragen dan 100% van het bedrag dat daadwerkelijk door de Koper is betaald tijdens de uitvoering van de bestelling;
- hetzij de vervanging van goederen met uitsluiting van directe of indirecte compensatie.

In geval van overmacht of toevallige omstandigheden die het La Rigaudière onmogelijk maken de overeenkomst uit te voeren, kan geen enkele Partij aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen. De verplichtingen van beide partijen worden eveneens opgeschort tot de kennisgeving van het einde van het evenement.

De partij die door dergelijke gebeurtenissen is getroffen, stelt de andere partij in kennis van het optreden van dergelijke gebeurtenissen. Beide partijen stellen alles in het werk om de belemmering voor de goede uitvoering van de overeenkomst te verminderen.

ARTIKEL 13 - DIVERSE BEPALINGEN

13.1. Deelbaarheid van de clausules

De eventuele onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, lid of bepaling; of een deel van een artikel, lid of bepaling laat de wettigheid van de overige artikelen, leden of bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

13.2.  Titels

De in deze algemene voorwaarden gebruikte titels doen geen afbreuk aan de betekenis of strekking van de bepalingen die zij aanduiden. Ze worden alleen voor het gemak gebruikt.

13.3.  Bekendmaking en mededeling van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.larigaudiere.bio. Enkel de Franse versie van deze algemene voorwaarden is bindend tussen de partijen.

In geval van een geschil tussen de partijen over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze AV trachten de partijen eerst een minnelijke schikking te treffen om het geschil op te lossen. Alleen indien een dergelijke oplossing, om welke reden dan ook, niet kan worden gevonden, kunnen de partijen het geschil overeenkomstig artikel 15 voor de rechter brengen.

Elk geschil met betrekking tot de door La Rigaudière geleverde producten en/of diensten, alsook elk geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze AV is onderworpen aan het Belgisch recht en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.